ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors Affecting Learning Organizationof The Office of Basic Education Commission)

Main Article Content

พัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ (Patcharakan Medhaakkharakiat)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) เพื่อสร้างสมการณ์พยากรณ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 


               ผลการวิจัย พบว่า


  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ1) ด้านการจัดการความรู้ (3.66) 2) ด้านความรอบรู้แห่งตน (3.60) 3) ด้านแบบแผนความคิดอ่าน (3.60) 4) ด้านการเรียนรู้ของทีม (3.56) และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยี (3.51) และด้านที่มีค่าเฉลี่อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (3.39) และด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน (3.33) ตามลำดับ

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 69.3 (R2 = 0.693) เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่ามีตัวแปร 5 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (β = .251) เทคโนโลยีการเรียนรู้ (β = .228) วิสัยทัศน์ (β = .165) โครงสร้างที่เหมาะสม (β =.163) และบรรยากาศที่สนับสนุน (β =.157) ตามลำดับ

        This research aims to : 1) To study the factors affecting learning organization of the Office of Basic Education Commission. 2) To study the level of learning organization of the Office of Basic Education Commission. 3) To study the relationship between the factors affecting the learning organization of the Office of Basic Education Commission and 4) To create predictions between the factors that affect the learning organization of the Office of Basic Education Commission. The sample consisted of 364 persons working in the Office of Basic Education Commission (Central). Tools used to collect data. A 5-level questionnaire was used. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. And stepwise multiple regression analysis.


            The research found that


               1.The Office of the Basic Education Commission (Central) is a learning organization. The overall score was very high (3.52). When considering each aspect, it was found that the average level of knowledge was at 5 levels: 1) Knowledge management (3.66) 2) Knowledge (3.60) 3) Conceptual reading (3.60) 4) Team learning (3.56) and (5) Technology use (3.51) and medium level were two aspects: systematic thinking (3.39) and shared vision (3.33), respectively.


  1. Factors Affecting Learning Organization of the Office of Basic Education Commission The linear relationship with the learning organization of the Office of the Basic Education Commission was 69.3% (R2 = 0.693). When considering variables There are five variables that affect the learning organization of the Office of Basic Education Commission.The learning environment (β = .258), learning (β = .228), vision (β = .165), appropriate structure (β = .163) and supporting atmosphere (β = .157), respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ