ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา (Factors Affecting to the Participation Awareness in Educational Management of Parents in Nongwanpriengwittaya School)

Main Article Content

ศศิญา คุ้มเดช (Sasiya Kumdet)
สันติ ศรีสวนแตง (Sunti Srisuantang)
ประสงค์ ตันพิชัย (Prasong Tanpichai)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ ตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 203 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองมี 5 ปัจจัย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ภาวะสุขภาพของผู้ปกครอง การให้คุณค่ากับกิจกรรมในโรงเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวพยากรณ์ที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองได้ร้อยละ 22.4 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (r) เท่ากับ .474 ดังสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = -0.918 + 0.273 X6+ 0.676 X12 และคะแนนมาตรฐาน Zy = 0.398 ZX6 + 0.330 ZX12


 


              This research aimed to 1) study the awareness of educational participation among parents of students at Nongwanpriengwittaya school. 2) study the factors affecting to the awareness of educational participation among parents of students at Nongwanpriengwittaya school. A total of 203 parents of students at Nongwanpriengwittaya school registering in 2014 were selected as a sample of the study by using a simple random sampling method. Data were collected using questionnaires and analyzed with descriptive static, Pearson correlation and stepwise multiple regression.


               The result of this study revealed 1) a medium level the awareness of educational participation among the parents. 2) the five factors correlated with the awareness of educational participation among the parents were relationship between parents and students, physical health of parents, valuableness of activity of school, motivation, and knowledge about school. 3) there were two factors affected to awareness of educational participation among parents; relationship between parents and students, motivation and knowledge about Nongwanpriengwittaya school. This variable can predict and expend the variance of awareness of educational participation among parents which is 22.4 percent, stepwise multiple regression equal to 0.474 by according equation; Y = -0.918 + 0.273 X6+ 0.676 X12  and Zy = 0.398 ZX6 + 0.330 ZX12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ