กลยุทธ์ทางการตลาดในการจำหน่ายอุปกรณ์ย่อยของ EAS (Marketing Strategy Sales of sub-equipment EAS)

Main Article Content

ขนิษฐ์ รัตนาวะไล (Khanith Rattanawalai)
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (Chinnaso Visitnitikija)

Abstract

              การศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดในการจำหน่ายอุปกรณ์ย่อยของ EAS มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS สำหรับ Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS สำหรับ Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS สำหรับ Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (4) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS สำหรับ Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร (5)  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS สำหรับ Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS สำหรับ Big C จำนวน 120 ราย โดยใช้แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (One-Way ANOVA)  Correlation และ Regression  Analysis


               ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ภาพรวมกระบวนการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ  รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS ภาพรวมอยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเรื่อง สินค้ามีความแข็งแรงทนทาน มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า การส่งสินค้าตรงตามกำหนดเวลา โฆษณาผ่านนิตยสาร ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ย่อยของ EAS อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


                A study of marketing strategies for the distribution of EAS sub-equipment has a propose. (1) To study the level of importance of the marketing mix, a factor in buying a subset of EAS for the Big C in Bangkok. (2) To study the process of purchasing EAS sub-equipment for Big C in Bangkok. (3) The process compare of purchasing EAS sub-equipment for Big C in Bangkok. Classified by personal factors. (4) To compare the process of purchasing EAS sub-equipment for Big C in Bangkok. Classified by personal factor. (5) To study the marketing mix factors influencing the decision to buy EAS sub-equipment for Big C in Bangkok. By studying who bought the equipment. ESA in Big C 120 people using the questionnaire And the collected data was processed. The statistics used for data analysis were percentage, mean, t-test (One-Way ANOVA), Correlation and Regression Analysis.


               The results of this research, it could be concluded that most of respondents were the overall picture of the opinions on marketing mix factors were at the high level, such as products were the highest opinion. The overall picture of the opinions of decision process was at high level. The different personal factors, such as age and income affected consumer decision on purchasing EAS (Electronic Article Surveillance. The marketing mix factors correlated to consumer decision process of purchasing EAS (Electronic Article Surveillance) in the same direction. The marketing mix factors, such as durable products, ISO standard, delivery product on time, advertising through magazine influenced decision process of purchasing EAS (Electronic Article Surveillance) at statistical significant 0.05.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ