การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Development of an Electronic Book in the Thai Langu Development of an Electronic Book in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media for Mathayom Suksa V Students with Hearing Impairment of Schools for the Deaf in Bangkok Metropolis and Vicinity

Main Article Content

ราษฎร์ บุญญา (Ras Boonya)
วรางคณา โตโพธิ์ไทย (Varangkana Topothai)
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (Taweewat Watthanakuljaroen)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนเศรษฐเสถียร จำนวน 27 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


               ผลการวิจัยพบว่า (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา มีประสิทธิภาพ 67.64/67.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 70/70 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านสรุปความจากสื่อโฆษณา มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก


 


             The objectives of this study were (1) to develop an electronic book (e-Book) in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media for Mathayom Suksa V Students with Hearing Impairment of Schools for the Deaf in Bangkok Metropolis and Vicinity based on the 70/70 efficiency criterion; (2) to study the learning progress of students learning from the electronic book in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media; and (3) to study students satisfaction toward the electronic book in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media.


               The sample consisted of 27 Mathayom Suksa V students with hearing impairment from 2 different Schools for Deaf in Bangkok metropolis and vicinity. These were Setatian School, and Nakhon Pathom School, obtained by cluster sampling. The employed research instruments comprised (1) an electronic book in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media; (2) an achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) the survey of students satisfaction toward the electronic book. Statistics employed for data analysis were the percentage, E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.


               The research findings were as follows: (1) the developed electronic book in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media were efficient at 67.64/67.78 respectively; thus meeting the set efficiency criterion of 70/70; (2) the students learning from the electronic book in the Thai Language Learning Area on the Topic of Conclusion Reading from Advertisement Media achieved learning progress significantly at the .05 level; and (3) the students had opinions toward the electronic book at the “agreeable” level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ