การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพืชสมุนไพร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( Project – Based Learning Management Affecting the Achievement in Studying Medicinal Plants for Matayomsuksa 3 Project – Based Learning Management Affecting the Achievement in Studying Medicinal Plants for Matayomsuksa 3 Student of the Demonstration School Silpakorn University

Main Article Content

บุญรอด ชาติยานนท์ (Boonrod Chatiyanon)
ประนอม พันธ์ไสว (Pranom Punsawai)
รสริน เจิมไธสง (Rossarin Jermtaisong)

Abstract

           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพืชสมุนไพรของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพืชสมุนไพรโดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวนนักเรียน11 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)   เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานเรื่อง  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงาน และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานใช้t-test (Dependent Samples)


ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้


  1. 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

  2. 2. ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

  3. 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

               The purposes of this research were to : 1) compare the students’ achievement in studying medicinal plants before and after the project – based learning 2) study students’ project work ability and 3) study the students’ satisfaction in project – based learning. The sample of this research consisted of 11 Matayomsuksa 3 students who studied medicinal plants subject in the Demonstration School Silpakorn University in the second semester of the academic year 2016. The duration of the implementation covered 12 hours. The research design was one group pretest – posttest design.


               The instruments comprised of 1) four project – based studying activity plans in the utilization of medicihal plants 2) the assessment test in the studying achievement 3) the assessment form of project capability and 4) a questionnaire to measure the students’ satisfaction. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation and t-test for dependent samples.


               The results of this research were as follows : 1) The Matayomsuksa 3 students’ achievement in studying the medicinal plants after the project – based learning management was higher than the achievement before the project – based learning management at the significant level of .05. 2) the students’ project work ability by managing the project – based learning was overall found to be at a good level 3) the students’ satisfaction in the project – based learning management was overall found to be at the high level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ