Return to Article Details การใช้สัดส่วนเปรียบเทียบในผลงานประติมากรรมรูปทรงมนุษย์ (Using comparative proportions in the human figurative sculptures) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล