การศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(The study of the needs of Mathayom Suksa 6 students for the school guidance services at the Demonstration School, Silpakorn University.)

Main Article Content

นิรุทธ์ วัฒโนภาส (Nirut Vatthanophas)
วัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ (Wanlapa Wongsakdirin)

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนในด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการแนะแนวอาชีพ และด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 113 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า


  1. ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนในภาพรวม ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการแนะแนวอาชีพ และด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก

  2. ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก 

  3. ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ด้านการแนะแนวอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก

  4. ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก

      The purposes of this research were to study of the needs of Mathayom Suksa 6   students for the school guidance services concerning the educational guidances, career counseling and individual and social counseling at the Demonstration School, Silpakorn University. The research of students were 113 students of Mathayom Suksa 6 in the academic year 2017. The research instruments for data collection consisted of questionnaires constructed by the researchers. The data were analysed by using arithmetic means, percentage, and standard deviation. The results found that : 


  1. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn University, concerning the educational guidance services, career counseling services and individual and social counseling services in overall result was at the high level.

  2. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn University, for the educational guidance services were at the high level.

  3. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn University, for the career counseling services were at the high level.

  4. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn University, for the individual and social counseling services were at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ