ผลกระทบของการมอบอำนาจด้านจิตใจในงานที่มีต่อความพึงพอใจ ความจงรักภักดี และ ประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานโครงการหลวง (The Effect of Psychological Empowerment on Job Satisfaction, Loyalty and Job Performance of the employee of Royal Project Foundation)

Main Article Content

ภูธิป มีถาวรกุล (Phutip Meethavornkul)
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การมอบอำนาจด้านจิตใจที่มีต่อความพึงพอใจในการทำงาน 2) ความพึงพอใจในการทำงานที่มีต่อความจงรักภักดีและประสิทธิภาพในการทำงานและ 3) ความจงรักภักดีที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสาเหตุ ประชากรในการวิจัยคือพนักงานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยกำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 162 คนโดยเก็บตัวอย่างตามความสะดวกเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิจัยคือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Regression)


               ผลการวิจัยที่พบว่า 1) การมอบอำนาจด้านจิตใจในงานมีผลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโครงการหลวง 2) ความพึงพอใจในงานมีผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีและประสิทธิภาพในการทำงานและ 3) ความจงรักภักดีมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ดั้งนั้นผลของการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาขององค์การในด้านการวางแผนเพื่อมอบอำนาจด้านจิตใจให้บุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน


 


            The purpose of this research are 1) the effect of the Psychological Empowerment to job satisfaction 2) the effect of job satisfaction to job performance and 3) the effect of loyalty to job performance. This research is a causal research that survey of the employee of the Royal Project Foundation. The sample size of 162 samples which were collected as a tool for research. The data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics such as correlated and multiple regression analysis.


             The results showed that: 1) Psychological Empowerment showed positive effect on job satisfaction 2) Job satisfactions showed positive effect on loyalty and job performance 3) Loyalty has positive effects on the job performance. This research will be benefit for the organization in aspect of strategic planning about Psychological Empowerment to the employees to work efficiently.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ