เส้นทางการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูดี (Pathway of teachers development in basic education toward good teachers)

Main Article Content

จักษณา อธิรัตน์ปัญญา (Jaksana Athiratpanya)
วรรณี เนียมหอม (Wannee Niamhom)
วีรฉัตร์ สุปัญโญ (Weerachat Soopanyo)
สันติ ศรีสวนแตง (Santi Srisuantang)

Abstract

                  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะครูดีตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียและนำเสนอเส้นทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูดี การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานวิธี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 586 คน ผู้บริหาร 35 คน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 35 คน  ผู้ปกครองและชุมชน 38 คน รวม 694 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะครูดีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ   ส่วนเส้นทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูดีเป็นการสัมภาษณ์ครูดีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูดีที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


                    ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะครูดี มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นครู 2) บุคคลแห่งการเรียนรู้ 3) คุณธรรม  4) วิธีทางปัญญาสร้างสรรค์ความรู้ และ5) ความรักในวิชาชีพครู  สำหรับเส้นทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูดี  พบว่า  เส้นทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูดี คือ “พลังความมุ่งมั่น สานฝันสู่ความสำเร็จ สร้างพลังเครือข่าย ขยายปัญญาส่องทางการเรียนรู้  สู่การชี้นำเพื่อน   เคลื่อนสู่การขยายผล” 


 


               The purposes of this research were to analyze factors of the characteristics of good teachers in the basic education level. The sample used in the research study was 694 participants which were selected by multistage random sampling technique. The sample was consisting of 586 teachers, 35 educational administrators and stakeholders: 35 educational institution committee, 38 parents and community members. The research instrument was a survey questionnaire regarding the characteristics of good teachers.


               The results of this research were as follows :  There were five factors stating the characteristics of the good teachers: 1) Pedagogies 2) Learning Person 3) Morality 4) Intellectual Methods for Knowledge Creation 5) Love  of  Professional Teacher.  Pathway of teacher development were   commitment,   dreaming for success,   power networking,  expand  the  intelligence to learn,  to lead a friend,   moves  toward expansion.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ