กระบวนการการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีส ในเขตกรุงเทพมหานคร (Decision making process of doing rhinoplasty by mantis strut in Bangkok metropolitan)

Main Article Content

กนกนภัส ตั้งใจไว้ศักดิ์ (Kanoknapat Tangjaiwaisak)
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (Chinnaso Visitnitikija)

Abstract

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความสำคัญของกระบวนการตัดสินใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีส กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ที่ผ่านการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีสในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน  400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ t-test (One-Way ANOVA) Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Linear Regression Analysis


                   ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,001 บาท  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก กระบวนการการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีสโดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีสแตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีส


                   ข้อเสนอแนะที่ได้รับในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม และปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้อยู่ในสภาวะการแข่งขันสูงจึงควรกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจ และความต้องการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า


 


                    The objectives of this research were to study the decision level of marketing mix factor, the decision level of decision making process and the marketing mix factor affecting the decision making process of doing rhinoplasty by mantis strut. The sample group was 400 people in Bangkok Metropolitan who used to do rhinoplasty by mantis strut. The research instruments were a questionnaire and statistical applications used for data analysis were percentage, mean, t-test            (One-Way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation and Multiple Linear Regression Analysis.


                   The research results found that the most of respondents were female, age between 21-30 years old, single status, bachelor degree education, students career and average monthly income less than 10,001 baht. Overall level of the marketing mix factor were the high level of significance. Overall level of the decision making process were the high level of significance. From the hypothesis test found that the sample group with different in age, education and average monthly income have different in the decision level of doing rhinoplasty by mantis strut. It was also found that marketing mix factor has influenced with the decision making process of doing rhinoplasty by mantis strut.


                   Recommendations of this study were that the cosmetic surgery business should focus on the development of cosmetic surgery services. Nowadays, this type of business is in a very competitive environment so that the business strategy should define the marketing mix which suits the personal factors, the decision and the demand to meet the needs of customers in doing rhinoplasty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ