รูปแบบ กลยุทธ์ และการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐ และภาคเอกชนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (The patterns The strategies and The communication for brand creation for corporate social responsibility (CSR) of Governme The patterns The strategies and The communication for brand creation for corporate social responsibility (CSR) of Government and Private Sector found in Prachachat Business News

Main Article Content

นิศาชล รัตนมณี (Nisachon Rattanamanee)
พิทักษ์ ศิริวงศ์ (Phitak Siriwong)

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 51 ฉบับ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในการศึกษา


               จากการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ มากที่สุด คือ ส่งเสริมสังคม รองลงมา คือ การบริจาครายได้ และอาสาช่วยชุมชน ส่วนรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พบน้อยที่สุด มี 2 ประเภท คือ ส่งเสริมสถาบันกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อฐานราก โดยประเภทขององค์กรธุรกิจที่นำเสนอกิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มากที่สุด คือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานและสาธารณูปโภคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจสถานพยาบาล และธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน น้อยที่สุด 2) วิธีการนำเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ พบว่า โดยในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 มีการนำเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบข่าวมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพข่าว และวิธีการนำเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พบน้อยที่สุด คือ รูปแบบโฆษณา


 


                The purpose of this research is 1) to study the patterns and the strategies for corporate social responsibility (CSR) of Government and Private Sector in Prachachat Business News 2) to study the way of communication for brand creation for corporate social responsibility (CSR) In Prachachat Business News, 51 issues data was collected from Prachachart Business News from October 2016 to March 2017. The Methodology used for study in this research is content analysis of the data collection from the documents. 


               The results of the research found that 1) the corporate social responsibility (CSR) of Government and Private Sector presented by Prachachart Business News the most common types of CSR of Government and Private Sector is the Cause Promotion, followed by the Corporate Philanthropy and Community Volunteering. The two common types of (CSR) activities are the promotion of Monarchy and Royalty and product development and the foundation. Besides, type of company that has the highest rate to present CSR is food and beverage industry, followed by energy and utilities. Travel and Leisure Clothing and costume hospitality Business and Household goods and office supplies. 2) The method of presenting CSR for government and private sector, presented through Prachachart Business Newspaper, found that the most common presented in October, 2016 is CSR in the news, followed by the photos news and the least socially acceptable form the advertising.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ