Return to Article Details การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการวิจัยในชั้นเรียน (Research and Development for Competencies Promote in Continually Self-Development of Vocational Teachers with Classroom Action Research) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล