แนวทางการพัฒนาบริการขนส่งสำหรับผู้สูงอายุในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (Guidelines for the development of transport services for the elderly in Ratchathewi District, Bangkok)

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalug)
เกศปกรณ์ แสงเงิน (Ketpakorn Sangngern)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะห์และศึกษาปัญหาในการเดินทางของผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการเดินทางของผู้สูงอายุ และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการการขนส่งทางด้านต่างๆสำหรับสูงอายุ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์คือ ไม่จำกัดเพศ และต้องอาศัยอยู่ในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตและจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง


               ผลการศึกษา พบว่า 1) แม้ผู้สูงอายุจะมีอายุที่มากขึ้นแต่จุดประสงค์และความต้องการในการเดินทางยังคงมีมากด้วยความจำเป็นในหลายๆด้าน เนื่องจากไม่อยากถูกลดบทบาทในการทำหน้าที่ต่างๆลง โดยการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อพบแพทย์และซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวกกับสมาชิกในครอบครัว 2) ปัญหาในการเดินของผู้สูงอายุมีที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอก ด้านร่างกายที่เสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้บริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ มาตรฐานในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ยังไม่มีการสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 3) รูปแบบการเดินทางของผู้สูงอายุมีความจำกัดที่มากกว่าบุคคลทั่วไป การเดินทางในแต่ละรูปแบบมีผลกระทบต่อด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ซึ่งร่างกายของผู้สูงอายุจะมีความอ่อนแอและอ่อนไหวมากขึ้นจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น 4) แนวทางการพัฒนาบริการการขนส่งทางด้านต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต สามารถนำเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนไม่มากและผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย มาปรับใช้กับระบบขนส่งในรูปแบบต่างๆ ควบรวมกับนโยบายที่สนับสนุนการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ประเทศพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุมสำหรับผู้คนทุกระดับอายุ


 


                 The purposes of this research are 1) to study the travel behavior of the elderly in Ratchathewi district. Bangkok 2) to analyze and study the difficulties in travel of the elderly  3) to study the travel patterns of the elderly and   4)  to be guideline for development of transportation services for the elderly. The research is a qualitative research. The selection are elderlies who has 60 year-olds and over from the purposive sampling, with the criteria of no sex and the need to live in Ratchathewi district, Bangkok. There were 6 main informants. The collection are interview, observe and documentation.


             The results showed that 1) Even though the elderly are increasing age but the purpose of travel demand still a lot because they don’t want to be reduced role in various functions. The mainly purpose of travel is to see doctor and buy facilities for family. 2) Obstacle to travel of the elderly are caused by internal and external factors. In physical, the body deteriorate with age that increasing and the environment in a service area that cannot be controlled. The standard of service public transport in various formats are not fully supported for the elderly.  3) The travel patterns of the elderly are extremely limited more than other people. Each way affects the body of elderly in different way. The body of the elderly will have more sensitive and susceptible from increasing age 4) Guidelines for the development of transport services to meet the needs of elderly people in present and future, can lead less complex technology and easy for elderly to access Adapt for use with various forms of transport. Combine with policies that support travel for elderly people. So the country will develop fully and cover for people at all levels and ages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ