การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (The Construction of Computer-Assisted Instruction Lessons for Matthayom Suek The Construction of Computer-Assisted Instruction Lessons for Matthayom Sueksa Four Students at Ramkhamhaeng University Demonstration School in Physics on Rotational Motion as Based on Robert M. Gagné’s Concepts

Main Article Content

วีระชัย นาสารีย์ (Weerachai Nasaree)

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน  ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน  ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน  ตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่    


             กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 55 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples


             ผลการวิจัยพบว่าได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการการเคลื่อนที่แบบหมุน ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่  ที่มีประสิทธิภาพ 81.01/80.19  และเมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก (3.63)


 


              In this research inquiry, the researcher (1) constructs computer-assisted instruction (CAI) lessons in physics on Rotational Motion as based on Robert M. Gagné’s concepts in addition to determining whether these lessons satisfy the efficiency standard of 80:80; (2) compares the academic achievement of students using these lessons prior to the commencement and after the completion of this science-mathematics plan study; and (3) establishes levels of student satisfaction with the lessons.


             The research sample consisted of 55 students of Matthayom Sueksa 4 during second semester in the academic year 2016 at The Demonstration School of Ramkhamhaeng University (DSRU). The instruments use for gathering data were : 1) Computer Assisted Instruction Lessons on Rotational Motion 2) A learning achievement test and 3) A Questionnaire on students’ satisfaction towards the Computer Assisted Instruction Lessons on Rotational Motion. The data were analyzed using means, standard deviation, and t-test for Dependent Samples.


             Findings are as follows:


             The CAI lessons were found to show efficiency at 81.01/80.19


             In comparing academic achievement of the students in the experimental group using the CAI lessons, the researcher found that academic achievement after the completion of the experiment was higher than prior to its commencement at the statistically significant level of .05. 


             In establishing the levels of student satisfaction with the CAI lessons, the researcher found that the students evinced mean satisfaction in all aspects at a high level (M = 3.63).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ