ผลกระทบขององค์ประกอบของเกมบนเครือข่ายสังคมต่อการยอมรับของผู้สูงอายุ (The impact of social network game constructs on the elderly adoption)

Main Article Content

ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (Thadathibesra Phuthong)
ธเนศพลร์ ชัยเจริญเสรี (Thanetpol Chaicharoenseree)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบของเกมบนเครือข่ายสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม และการตรวจสอบความเที่ยงด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค แบบสอบถามได้กระจายต่อแก่ลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมบนเครือข่ายสังคม จำนวน 160 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก


               ผลการวิจัยจากแบบสอบถามจำนวน 160 ชุด ได้นำมาตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัด ก่อนการทำการตรวจสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Square: PLS) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SmartPLS โดยผลที่ได้พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และความคล้ายคลึงกันส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติต่อการใช้งาน นอกจากนี้ทัศนคติต่อการใช้งานยังส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับเกมบนเครือข่ายสังคม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้งานสามารถอธิบายการยอมรับเกมบนเครือข่ายสังคม ได้ร้อยละ 43.70


 


               The main purposes of this study are to investigate the impact of social network game constructs on the elderly adoption. The tool, which is questionnaire, is developed by reviewing the literature and checking the reliability by coefficient alpha. The questionnaire was distributed to 160 samples that have experience of playing social network games by convenience sampling.


               The data are collected through a questionnaire involving 160 sets and they are analyzed by Structural Equation Modeling (SEM) by using Partial Least Square approach with SmartPLS software. It has been founded that the perceived ease of use factor has a statically significant positive impact with the elderly perceived of usefulness, while general economic cost and similarity are related to attitude to use. In addition, the attitude to use has a statically significant positive impact with the elderly social network game adoption. Overall, the antecedents explain a substantial amount of variance (43.70%) in dependent variable.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ