Return to Article Details ผลกระทบขององค์ประกอบของเกมบนเครือข่ายสังคมต่อการยอมรับของผู้สูงอายุ (The impact of social network game constructs on the elderly adoption) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล