ระบบบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Education support services system for graduate students of Sukhothai Thammathirat Open University)

Main Article Content

สุมาลี สังข์ศรี (Sumalee Sungsri)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  คือ  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบริการสนับสนุนการศึกษาที่นักศึกษาเห็นว่า เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนให้ประสบผลสำเร็จในระบบการศึกษาทางไกล 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการสนับสนุนการศึกษาที่มีผลและจำเป็นต่อการเรียนให้สำเร็จของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และ 3) เพื่อพัฒนาระบบบริการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งมีผลและจำเป็นต่อการเรียนให้สำเร็จในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


               กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่ม  คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 560 คน จากทุกสาขาวิชาและจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  อาจารย์ 80 คน  และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 80 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มและแบบสัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาในการพัฒนารูปแบบของบริการสนับสนุนการศึกษา ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาสังเคราะห์เพื่อสร้างร่างรูปแบบบริการสนับสนุนการศึกษา จากนั้นผู้วิจัยจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอรูปแบบการบริการสนับสนุนการศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทางไกล จำนวน 15 ท่าน แล้วนำข้อเสนอแนะไปปรับรูปแบบการบริการสนับสนุนการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


               ผลการวิจัยพบว่า  คือ  1) นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความเห็นต่อบริการการศึกษาที่มีผลต่อการเรียนให้ประสบผลสำเร็จปัจจัยที่มีผลในลำดับต้นๆได้แก่ ด้านการสัมมนาเสริมซึ่งอาจารย์มีความรู้อย่างดี  ด้านหลักสูตรซึ่งมีคุณค่า ด้านอาจารย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และด้านการได้รับข่าวสารและการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 2) แนวทางการพัฒนาบริการสนับการศึกษาพบว่านักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ.เสนอแนวทางการพัฒนาบริการการศึกษาในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน เช่น ด้านการลงทะเบียน ควรมีการแจ้งเตือนนักศึกษาทุกคนก่อนเวลา ด้านการทำวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการทำวิทยานิพนธ์  ทุกขั้นตอนและ 3) รูปแบบบริการสนับสนุนการศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเรียนได้ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย บริการ 3 ระยะตลอดช่วงการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล คือ ระยะก่อนศึกษา ระยะระหว่างศึกษา และระยะการประเมินผลการศึกษา  โดยในแต่ละระยะประกอบด้วยบริการย่อยๆอีก หลายบริการ


 


              The study was carried out with 3 objectives:1) to study perceptions of graduate students toward the educational services which are important and affect the success of studying through distance education system; 2) to identify guidelines for improving such services from graduate students, lecturers and related staff; and 3) to develop an educational support services system to help graduate students learn successfully.


               The samples composed of 560 graduate students from all faculties and lived in every part of the country, 80 lecturers and 80 staff from related agencies of the university. Research instruments were questionnaires for each group of the samples and an interview form for additional information from the students. Data obtained were analyzed by frequency, means, standard deviation and content analysis. The researchers developed the educational support services model by synthesizing data obtained from both literature and field study from every group of the samples. Then the researcher organized a seminar for presenting the draft model of the educational support services to 15 distance education experts. After that, comments and suggestions obtained were used for improving the model. 


               Results of the study were:  1) Graduate students indicated that the top factors which enabled their learning success were: academic seminar with knowledgeable lecturers, the study programmes were valuable, guidance and support from the lecturers and obtaining information and correspondence from the university.  2) Graduate students, lecturers and related staff proposed similar guidelines for developing the educational services. For examples: for registration aspect, students should be reminded ahead; and for dissertation aspect, advisors should help students have in depth understanding in every step of the research process.3) The educational support services system to help students learn successfully composed of services in 3 periods through-out the process of studying in distance education. They were: pre-learning, during-learning, and evaluating period.  Within each period, a number of services were introduced.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ