นวัตกรรมแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำเพื่อขยายธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ Innovative Factors Concept Affecting Play Choices of Digital Content Game Platform Using Women Characteristic Leading to Expanding Digital Con Innovative Factors Concept Affecting Play Choices of Digital Content Game Platform Using Women Characteristic Leading to Expanding Digital Content Business

Main Article Content

เพ็ญประภา เกื้อชาติ (Penprapa Kueachart)
สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (Surasak Jirawatmongkol)

Abstract

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำ เพื่อขยายธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ผู้เล่นเกมในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้เป็นพื้นที่ศึกษาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


               ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำเพื่อขยายธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์นั้น มี 9 ด้านด้วยกัน โดยมีผลการวิจัยที่วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้


 1. เน้นไปที่ด้านเนื้อหาซึ่งมีค่านัยสำคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54

 2. ด้านกราฟฟิกและการออกแบบ มีค่าสถิติอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63

 3. รองลงมาคือ กฎการเล่นเกม มีค่าสถิติของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90

 4. ด้านฉาก ซึ่งเกี่ยวข้องรองลงมาจากกฎการเล่นเกมคือฉาก มีค่าสถิติของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90

 5. รองลงมาอีกคือ ดนตรีและเสียงประกอบ แสดงให้เห็นค่านัยสำคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95

 6. อาศัยพื้นฐานของผลวิจัยแนวของเกม พบว่านัยสำคัญทางสถิติแสดงด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94

 7. สำหรับด้านการแต่งกายของตัวละครหลักผู้หญิง พบโดยรวมค่านัยสำคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94

 8. รองลงมาอีกคือ ด้านลักษณะของตัวละครหลักผู้หญิง มีความเกี่ยวเนื่องค่านัยสำคัญทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.10

 9. ที่ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของการแสดงค่านัยสำคัญทางสถิติคือ ชนิดของเกมที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.88

         The objectives of this research were to study of factors affecting play choices of digital content game platform using women characteristic leading to expanding digital content business. The research followed the quantitative research by using questionnaires as a research collective data instrument were used to random sampling 400 gamer persons in total and Bangkok metropolitan as area study. For data analysis, descriptive statistics including parsing percentage, mean and standard deviation were used.


               The research result of factors affecting play choices of digital content game platform using women characteristic leading to expanding digital content business were 9 elements, it were analyzed by mean revealed that:


 1. Focused on the content indicated at highest statistical significance level of mean equal to 3.66 and standard deviation equal to 0.54

 2. With the more concern on graphic and design at higher statistical significance level of mean equal to 3.63 and standard deviation equal to 0.63

 3. Followed by rule did significantly correlate with statistical significance level of mean equal to 3.21 and standard deviation equal to 0.90

 4. Concerning rule that followed by the scene on the statistical significance level of mean equal to 3.14 and standard deviation equal to 0.90

 5. Followed by music and sound effect showed that at statistical significance level of mean equal to 3.05 and standard deviation equal to 0.95

 6. Based on the result of platform found that the statistical significance level of mean equal to 3.01 and standard deviation equal to 0.94

 7. On the costume it was found that overall was statistical significance level of mean equal to 2.94 and standard deviation equal to 0.94

 8. Followed by female main characteristics level did significantly correlate with statistical significance of mean equal to 2.72 and standard deviation equal to 0.10

 9. And the lowest is genres showed that the statistical significance level of mean equal to 2.72 and standard deviation equal to 0.88

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ