วิเคราะห์วรรณกรรมแห่งชาติเรื่องหัวใจทอง (The Analysis of National Literature “Hua Jai thong)

Main Article Content

ชลธิชา หอมฟุ้ง (Cholticha Homfung)

Abstract

                  บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณกรรมเรื่องหัวใจทอง ผลงานการประพันธ์ของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผลการวิเคราะห์ทำให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวมีความโดดเด่นทั้งทางด้านกลวิธีในการดำเนินเรื่อง การสร้างสรรค์ฉาก เนื้อหาที่ชวนติดตาม และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นอกจากนี้วรรณกรรมเรื่องหัวใจทองยังสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพและหัวใจของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อันได้แก่ หัวใจของความจงรักภักดี หัวใจของความเป็นครูผู้เห็นความสำคัญของการศึกษา และหัวใจของความเป็นสุภาพบุรุษ


 


                The objective of this article is to analyze the prominent points portrayed in the national literature “Hua Jai Thong” written by the professor Mom Luang Pin Malakul. The study found that the national literature,"Hua Jai Thong" has many distinctive characteristics including the exciting and impressive scenes, content strategies and reliable moral values. In addition to it, the national literature "Hua Jai Thong" also reflect the individuality and heart of the professor. His loyal heart, quality of an inspiring teacher and a gentleman are exalted.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ