ปัจจัยด้านการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (The Factors in Work Affecting to Performance Efficiency of Accountant in Private Company in Bangkok Metropolitan.)

Main Article Content

วัลลภ วรรณโอสถ (Wanlop Wannaosote)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

Abstract

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยสัมประสิทธิ์อัลฟ่าโดยใช้วิธีของ Cronbach เท่ากับ 0.90 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 404 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยด้านการทำงานอยู่ในระดับดี 2) มีปัจจัยด้านการทำงานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านคุณภาพงาน จำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นในหน่วยงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ด้านการได้รับผิดชอบ และด้านนโยบายของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทำนายประสิทธิภาพการทำงานได้ร้อยละ 42.50 และ 3) มีปัจจัยด้านการทำงานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านความพึงพอใจในงาน จำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นในหน่วยงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และ ด้านลักษณะของงาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทำนายประสิทธิภาพการทำงานได้ร้อยละ 55.70


 


             The Research purpose to study about the factors in work affecting to performance efficiency of Accountant in Private Company in Bangkok Metropolitan. The data collection is obtained through questionnaire with 404 respondents who work as the accountant of private company in Bangkok metropolitan. Cronbach’s Alpha Coefficient is 0.90 following by validity and reliability methodologies. The data is statistically analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation based on Stepwise Method: Multiple Regression Analysis. The Research paper result: 1) Performance factors are related in the good level 2) There are 4 factors in work which influenced in term of Quality performance efficiency: the relationship among other departments in organization, the opportunity develops into career path, responsibility and company’s policy are the significance of 0.05 referred to be predictable in 42.50 percent about performance efficiency 3) There are 3 factors in work which influenced in term of Job Satisfaction performance efficiency: the relationship among other departments in organization, the opportunity develops into career path and working qualification are the significance of 0.05 referred to be predictable in 55.70 percent about performance efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ