Return to Article Details การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน เรื่อง การบริหารผู้มี ความสามารถสูง วิชาหัวข้อเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนกับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ (A Comparison of- Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล