ส่วนประสมการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ของภาคการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (The Marketing Mix and Logistics Management of Agricultural Sector in Tak Special Economic Development Zone)

Main Article Content

เผด็จ ทุกข์สูญ (Pacharawalai Sungsri)
จักรกฤษณ์ ขำทอง (Jakkrit Khamthong)
ภูรีพัฒน์ กัณฑาบุญ (Pooreepat Kanthaboon)

Abstract

              การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาความสำคัญของส่วนประสมการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกร ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากเกษตรกรใน 14 ตำบล  ของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ ที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จำนวนทั้งสิ้น 384 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาตัวแปรส่วนประสมการตลาด พบว่า คุณภาพ ชนิดหรือประเภท และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ตลาดและคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงปัจจัยอื่น ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุน พาหนะในการขนส่ง ข้อมูลทางการตลาด แรงงานภาคการเกษตร ความรู้ด้านการเกษตร มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ ผลการศึกษาตัวแปรการจัดการโลจิสติกส์ พบว่า การพยากรณ์ความต้องการของตลาด การขนส่งผลผลิตการเกษตร การบริหารจัดการคลังสินค้า การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การเลือกสถานที่ทางการเกษตร และการเคลื่อนย้ายวัสดุ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น ของภาคการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก


 


                 The aim of the study was to determine the important of marketing mix and logistics management of Thai’s agriculturist which had an influence on achievement in agricultural sector in Tak Special Economic Development Zone (SEZ). A survey questionnaire was used for data collection. The sample group was 384 agriculturist by Purposive Sampling Method from 14 Tumbon of 3 Amphoe namely Amphoe Mae-sot, Amphoe Mae-ramat, and Amphoe Phop-phra as they were announced to be the Tak Special Economic Development Zone. The results showed that the Marketing Mix in terms of product (Product Quality, Kind of Agro-product, and Product Safety) channel (Market and Middleman) and others (Cost, Vehicle Transportation, Marketing Information, Labor, and Knowledge), was positively related to the achievement in agricultural sector, While all variables of Logistics Management in terms of forecasting, transportation, warehousing, ordering, location, and material movement, were positively related to the achievement in agricultural sector of Tak Special Economic Development Zone (SEZ).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ