การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา รายวิชาอิสลามในสังคมไทย (Study Factors Affecting the Learning Management on “Islam in Thai Society” )

Main Article Content

เพียรพิทย์ โรจนปุณยา (Pienpit Rojanapunya)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศาสนาอิสลามในสังคมไทย ของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสนาอิสลามในสังคมไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษารายวิชาศาสนาอิสลามในสังคมไทย  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 53 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)          


               ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศาสนาอิสลามในสังคมไทย ของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาเหมาะสมในระดับมาก (m = 3.77, σ = 0.84) โดยมีรายละเอียดทั้ง 5 ด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน  (m = 3.87,  σ = 0.80)ด้านกิจกรรมการสอน (m = 3.85, σ = 0.83) ด้านเนื้อหารายวิชา (m = 3.76, σ = 0.72) ด้านการวัดผลและประเมินผ (m = 3.76, σ = 0.92)เหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการสอน (m = 3.64, σ = 0.93) เหมาะสมในระดับปานกลาง


 


                 This research aimed to study factors affecting the Learning Management on “Islam in Thai Society”, First Semester, Academic Year of 2013 in the class of Fourth Year Social Studies Student. The research populations were 340 of Fourth Year Social Studies Student in class of Islam in Thai Society, First Semester, Academic Year of 2013. The research tool was a questionnaire which consisted of 2 parts as follow Part 1 dealed with general information of the research populations and Part 2 dealed with questionnaire related to factors affecting the Management on Islam in Thai Society. The questionnaire was based on Likert Rating Scale with 53 questions. The statistics used in the data analysis were Percentage, Mean and Standard Deviation.


             The research revealed that the overall of factors affecting the Learning Management on Islam in Thai Society, First Semester, Academic Year of 2013 was suitable in high level (m = 3.77, σ = 0.84) in which could classify in to 5 parts as following, Lecturer (m = 3.87,  σ = 0.80), Teaching Activities (m = 3.85, σ = 0.83), Course content (m = 3.76, σ = 0.72), Evaluation (m = 3.76, σ = 0.92) and the Teaching Supporting Factor (m = 3.64, σ = 0.93) was suitable in medium level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ