การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (The Development Of Blended Learning Model To Develop The Computer Graphics Skills Of Senior High School Students)

Main Article Content

กรวิชญ์ โสภา (Korawit Sopha)
กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (Kanokphon Chantanarungpak)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อศึกษาเจตคติในการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) ระบบการเรียนออนไลน์ 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) แบบวัดเจตคติหลังการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง


               ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ คือ ผู้เรียน ผู้สอน และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์ มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสอน/ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง  ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน และขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงาน ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีคุณภาพมากที่สุด (x = 5.00, SD = 0.00)


               2) ทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกิดจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยทักษะทั้ง 5 ทักษะที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ( x= 2.86, SD = 0.52) จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน


               3) เจตคติหลังการจัดการเรียนการสอนหลังจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนและเนื้อหาการเรียนมีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x= 4.56, SD = 0.55) และด้านการปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.50 , SD = 0.60)


 


                     The purposes of this research were as follows: 1) to develop a blended learning model to develop the computer graphic skills of senior high school students; 2) to study the computer graphic skills of students after using the model and 3) to study the attitudes of students in computer graphic skills after using the model. The samples in this research consisted of one classroom in the first semester of the academic year 2017 at Assumption College. The instruments used for this research included the following: 1) a blended learning model to develop the computer graphic skills of senior high school students; 2) the lesson plan; 3) a system of online learning; 4) an evaluation form for computer graphic skills; and             5) an evaluation form to collect the opinions of the students after using this model. The collected data was analyzed by mean ( ), standard deviation (SD) and Index of Item – Objective Congruence (IOC)


               The results of research were as follows:


               1) The blended learning model to develop computer graphic skills for senior high school students developed by the researcher and consisted of three elements as follows; the students, the teacher and online and offline support tools. The learning stages consisting of four steps of learning as the following; 1) teaching or self-learning; 2) practicing; 3) creating; 4) Presentation. The quality was evaluated by experts and rated at the highest quality (x = 5 ,  SD = 0.00).


               2) The results of the five students’ computer graphic skills of the students  after using the model were rated as “Good” ( x= 2.86 , SD = 0.52).


               3) The attitudes of the students after using this model has two domains of study, 1) opinions of the instructional style and learning content was at the highest level (x = 4.56 , SD = 0.55) and 2) the opinions on the skills of computer graphics of the students was at the highest level ( x= 4.50 , SD = 0.60).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ