ผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (Results of Using French Songs to Develop the Skills of Writing Simple Sentences of Mathayom Suksa 5 Students,)

Main Article Content

ชลธิชา ทิพย์ดวงตา (Chonthicha Tipduangta)
ศักดา สวาทะนันทน์ (Sakda Swathanan)
นงลักษณ์ เขียนงาม (Nongluck kienngam)
พรสวรรค์ เพ่งพิศ (Pornsawan Phengpit)

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวภาษาฝรั่งเศสโดยใช้เพลงเป็นสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9  แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคการเรียนที่ 2/2557 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อ 2) แบบทดสอบทักษะการเขียนแนะนำตัวก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบปรนัยเรื่องคำศัพท์และโครงสร้างประโยคความเดียวจากเพลงภาษาฝรั่งเศส  4) แบบประเมินชิ้นงาน 5) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  และ 6)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในกาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าร้อยละการพัฒนาการของนักเรียนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


               ผลการศึกษาพบว่า


  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อ มีจำนวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 15 คาบ ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมได้

  2. ผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวภาษาฝรั่งเศส พบว่า 1) ด้านความรู้ นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นเรื่องคำศัพท์และโครงสร้างประโยคความเดียว อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านทักษะ พบว่า นักเรียนมีทักษะการเขียนประโยคความเดียวสูง อยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านเจตคติ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เพลงเป็นสื่อ อยู่ในระดับดีมาก

          The purpose of this research were to construct lesson plans to develop the skill of writing French simple sentences by using songs as a media for Mathayom Suksa 5 students and to investigate the results of using French songs  to develop the skills of writing simple sentences of Mathayom Suksa 5 Students. The target group in this research was 45 Mathayom Suksa 5 Students at Wattanothaipayap School, 5/9, major French in the second semester of the academic year 2014. The instruments used in the research were 1) Lesson Plan Using French Songs as a media 2) Pre-Post Test for writing introduction 3) Multiple Choice of words and simples sentences structure from French songs 4) Task-Based Evaluation  5) Behavioral Observation of Students and 6) Student Satisfaction Questionnaire. The data obtained were analyzed for means, percentage, development percentage of students and standard deviation.


               The results of this study were as follows:                                           


  1. Lesson plan using French songs as a media was 5 lesson plans to take three periods, each for a total of 15 periods, and found that they were qualified and suitable for activities.

  2. Results of using French songs to develop the skill of writing French simple sentences occurred : 1) The knowledge, students had higher the knowledge of words and sentences structure at the level of moderate. 2) The skill, found that skill of writing simple sentences higher at the level of excellent. 3) The attitude, students had a satisfaction in songs as a media at the level of excellent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ