ปรากฏการณ์ความผาสุกขององค์การที่มีความหลากหลายในช่วงวัยทำงาน : การศึกษาทฤษฎีฐานราก (The Phenomenon Enhancing Wellbeing in Multi-Complex Organizations of Working Age: A Study for Grounded Theory)

Main Article Content

ปาริชาติ เยพิทักษ์ (Parichat Yepitak)
ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chantuk)
พิทักษ์ ศิริวงศ์ (Phitak Siriwong)

Abstract

                   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงความหมายและองค์ประกอบของความผาสุกขององค์การที่มีความหลากหลายในช่วงวัยทำงาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากมุมมองและแนวคิดจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นบี กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 17 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า 1) ความผาสุกขององค์การ หมายถึง ความสุข ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน จนทำเกิดความสามัคคี และบรรยากาศการทำงานที่ดี จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการทำงานจนกลายเป็นที่ยอมรับในทุกระดับทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ และ 2) ความผาสุกขององค์การมีองค์ประกอบ คือ 2.1) ความร่วมมือร่วมใจ 2.2) บรรยากาศในการทำงานที่มีความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2.3) ความพึงพอใจในหน้าที่การงานในปัจจุบันทั้งในด้านรายได้และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ  2.4) ความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่คาดหวังและเกิดความภูมิใจในความสำเร็จที่ได้รับทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ  2.5) การได้รับการยอมรับจากในทุกระดับทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ


 


                 This research aims to study the phenomenon and the well-being of a diverse range of organizations working age. This research was qualitative research professor from the University of Technology in the generation B generation X and generation Y. The sampling of 17 people to collect information through interviews depth semi-structured observation and participation. The study found that 1) the well-being of the organization refers to the pleasure of working in cooperation in working atmosphere to result the satisfaction in workplace. Which, it was operated effectively. And it was successes in the work within the organization and outside the organization. And 2) the well-being of the organization is composed of 2.1) Cooperation in the workplace. 2.2)a good working atmosphere. And the colleagues Is responsible 2.3) Satisfaction in the work of today in terms of revenue and duties as assigned by the organization. 2.4) successors in work as expected and was proud of the achievements that had been both inside and outside the organization. 2.5) recognized organization at all levels, both inside and outside the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ