นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียน (Learning Contract) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียนของ รายวิชา 400 111 สังคมข่าวสาร(Learning contract: innovation for increasing students’ responsibility for- ) Learning contract: innovation for increasing students’ responsibility for attending class and punctuality in the 400111 Information world course

Main Article Content

นาตยา อยู่คง (Nattaya U-Kong)

Abstract

              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สร้างนวัตกรรมสัญญาการเรียน (Learning Contract) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียนของรายวิชา 400 111 สังคมข่าวสาร (Information Society)  และวิเคราะห์ผลของการใช้นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียน โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนจำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 80 % ของผู้เรียนลงทะเบียนเรียนจำนวน 202 คน ผลการวิจัยพบว่า การสร้างนวัตกรรมสัญญาการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียน เป็นสัญญาการเรียนประเภทแบบปิด เจาะจง ที่มีการทำเป็นกลุ่ม มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนว่าผู้เรียนจะรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียนโดยมีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์เป็นเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียน


               การดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียนแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1 ) ขั้นออกแบบนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอน 2) ขั้นตกลงทำสัญญาการเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 3) ขั้นจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียน 4) ขั้นประเมินผลวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียน ผลการวิจัยพบว่ามีผู้เรียนเข้าชั้นเรียนครบ 16 สัปดาห์ จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 และมีผู้เรียนเข้าเรียนก่อนเวลาและตรงต่อเวลาเรียนจำนวน 163 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.45  นอกจากนี้พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ“มากที่สุด”ต่อการนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49


 


               This study aims to develop a learning contract as an innovation for increasing students’ responsibility for attending class and punctuality in the 400111 Information world course and to investigate its effects upon learners’ responsibility for attending class and punctuality.  Subjects of the study were 169 students (out of 202 students) who enrolled for the 400111 class. The subjects were asked to complete a questionnaire asking for their opinions about the learning contract. It was found that learning contract was a “closed/specific” contract by which the teacher and students agreed to come to class punctually as quizzes were carried out weekly to assess student’s responsibility for attending class and punctuality.


               Developing the learning contract, the researcher followed 4 steps: 1) preparation for the learning contract, 2) agreement to take the learning contract as part of the course, 3) putting the learning contract into practice, and 4) assessment of the learning contract.  It was found that regular quizzes by which students’ answer sheets are collected and ordered played an important role in increasing students’ responsibility both in terms of participation and punctuality.  Results show that out of 16 weeks, at least 90% of the students attended the class. There were 163 students (96.45%) who came to the class before or on time.  Additionally, the students had the highest satisfaction from using the innovation for increasing students’ responsibility with the average of 4.49.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ