การพัฒนาระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบ การเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Development of Intelligent Tutoring Web-based System for Individual Difference on the Learning Style to Enhance Learn) Development of Intelligent Tutoring Web-based System for Individual Difference on the Learning Style to Enhance Learning Achievement of Undergraduate Students

Main Article Content

ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์ (Thidarat Kulnattarawong)
เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก (Kiatisak Punlumjeak)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพ  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02-313-301  การพัฒนาเว็บ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02-313-301  การพัฒนาเว็บ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบวัดการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนรวม (Pre-test) แบบทดสอบก่อนเรียนประจำบท แบบทดสอบหลังเรียนประจำบท แบบทดสอบหลังเรียนรวม (Post-test) และแบบประเมินความพึงพอใจ


               ผลการวิจัยพบว่า  1)  ระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของบทเรียน (KW-CAI) เท่ากับ  81.39 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80% ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาและความเหมาะสมของระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.56, S.D. = 0.45) และผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคในการพัฒนาระบบ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.58, S.D. = 0.39)   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 3)  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x= 4.65  S.D. = 0.49)


 


                  The objectives of this study were 1) to develop an intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style to enhance effective for undergraduate students 2) to study learning achievement of students who learned with intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style to enhance learning  achievement of undergraduate students and 3) to study satisfaction of students who learned with intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style to enhance learning  achievement of undergraduate students. The Multi - Stage Sampling was employed to study an intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style effectiveness and select the sample group of 30 third-year undergraduate students studied in the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The Simple Random Sampling was used to select the sample group to study their learning achievement, they were 30 third-year undergraduate students studied in the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The research instruments included intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style to enhance learning  achievement of undergraduate students, learning achievement questionnaire and questionnaire for satisfactions.


               The results revealed that 1) the effectiveness of the intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style to enhance learning  achievement of undergraduate students (KW-CAI) were 81.39 percent which the criterion of 80 percent. The evaluation of content and the intelligent tutoring web-based system by the experts were totally appropriate at the excellent level ( x= 4.65, S.D. = 0.45) and the evaluation of system development technique by the experts were totally appropriate at the excellent level ( x= 4.58, S.D. = 0.39). 2) the post-test scores were higher than the pre-test scores with statistically significant difference at the .05 level and 3) the student's satisfaction of the intelligent tutoring web-based system for individual difference on the learning style was at the most satisfaction ( x= 4.65, S.D. = 0.49).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ