การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจฟิตเนสกรณีศึกษาฟิตเนสทเวนตี้วัน เขตเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม (Creating Competitive Advantage Of Business Fitness : A Case Study Of Fitness Twentyone The Area Of Nakhonpathom Municipality, Nakhon Pathom Province Creating Competitive Advantage Of Business Fitness : A Case Study Of Fitness Twentyone The Area Of Nakhonpathom Municipality, Nakhon Pathom Province

Main Article Content

น้ำฝน แย้มร่วมญาติ (Numfon Yamruamyat)
ธีระวัฒน์ จันทึก (Thirawat Chantuk)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจประเภทฟิตเนส ของฟิตเนสทเวนตี้วัน เขตเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมและ 2) เพื่อศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจฟิตเนส ของฟิตเนสทเวนตี้วัน เขตเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ประกอบการฟิตเนสทเวนตี้วัน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ในรูปแบบพรรณณา


               ผลการวิจัยสรุปว่า 1)รูปแบบและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เป็นการดำเนินธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกกำลังกายมาก่อน 2)ด้านการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการใช้วิธีการสร้างความแตกต่าง โดยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองตั้งแต่ต้น ทำให้ลูกค้าเกิดความเป็นกันเองในการใช้บริการ และเกิดความประทับใจในการดูแลใส่ใจผู้มาใช้บริการ  และด้วยเวลาเปิด 09.00-00.30 น. และไม่มีวันหยุดนั้น ทำให้จำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนส สามารถนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตอีกด้วย


 


             The main purpose of this research is 1) To  study the way of business work of Fitness Twentyone The Area Of Nakhon pathom Municipality, Nakhon Pathom Province, and 2) to study the competitive advantage of the fitness business of Fitness Twenty one. We have been collecting an information from groups of people by in-depth interviewing. The target group of this research is the owner of Fitness Twenty one. The information that we received will be use for purpose of research and analyze in term of primary data.


             The results showed that 1) The model and business operates and owned by one owner whom is experienced in exercise and body guided before. 2) In term of competitive advantage, the owner have make a difference  to this fitness by having their own strong identity since the start which make this fitness earned the customer trust in term of friendly service. The operating time of Fitness twenty one is 09:00am - 00:30am and do not have a closing date, including the public holiday which draw attention from most customer. By using this guideline will helps the fitness entrepreneurs will develop of business in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ