การกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายภาคใต้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุรุสภา ปี 2559 (Monitoring and Evaluation Development Activity of Professional Learning Community (PLC) in the Southern Network, foun Monitoring and Evaluation Development Activity of Professional Learning Community (PLC) in the Southern Network, founded by the Teachers Council of Thailand in 2016

Main Article Content

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (Rungchatchadaporn Vehachart)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายภาคใต้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุรุสภา ปี 2559 มีขอบเขตด้านเนื้อหา 5 องค์ประกอบ ตามที่คุรุสภากำหนด ดังนี้ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Share Value and Norms) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective Focus on Student Learning) การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaborative) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection Dialogue) มีวิธีดำเนินการ ทีมทำงานได้ลงพื้นที่ จำนวน 5 เครือข่าย สำหรับการติดตามลงพื้นที่ในสถานที่จริง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ กิจกรรม e – clip การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (Songkhla Friendship Model) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 212) ระดับหน่วยงานทางการศึกษา คือ ศรีบรรพตโมเดล พัฒนาครูสอนแบบ (Active Learning) โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 3) ระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู คือ ชมรมพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา 3 (กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารให้มีการนำจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาเป้าหมายคือการบริหารครูอย่างมีจรรยาบรรณ) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมติดตาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.36) ผลการกำกับติดตามและประเมินผล พบว่า เครือข่ายมีความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนวิชาชีพเพิ่มขึ้น จุดกำเนิดมาจากความเชี่ยวชาญของผู้นำเครือข่าย จัดระบบการทำงานด้วยผู้บริหารเครือข่าย จัดการแบบมีโครงสร้าง มีสัมพันธภาพทางบวก ปัจจัยที่สำเร็จคือ เข้าใจตรงกัน รับรู้ร่วมกัน พร้อมเปลี่ยนทัศนคติ เปิดรับสิ่งใหม่ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน


 


               The purpose of this research is to monitor, evaluate and report the results of community learning activities (PLC) in the Southern Network funded by the Teachers Council of Thailand in 2016 Have scope 5 elements Share Value and Norms, Collective Focus on Student Learning, Collaborative, Expert Advice and Study Visit, Reflection Dialogue


               1) Educational Professional Level is an e-learning activity focused on learners. As an important Activities in the 21st century, the development of the quality of learning management. 2) The educational unit level is the Sri Banpot model. Developing teachers (Active Learning) using research as a base. 3) Levels of members of the teacher profession is the executive development club. Songkhla Educational Service Area 3 (Development of Management for the Use of Code of Conduct for the Management of Educational Institutions, The Target is the Code of Ethics for Teachers). The interviews and questionnaires were rated at a high level (  = 4.00, S.D. = 0.36). Monitoring and Evaluation found that. The network has knowledge of professional development of teachers in the form of professional community increased. Originated from the expertise of network leaders. Organize the system with network administrators. Management by organization structure. There are a positive relationship. Success Factors are understand in the same direction, mutual recognition,  change attitude, get something new and have a clear goal.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ