พฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Tourists’ Behavior and Environmental Responsibility in Marine and Beach Tourism: The Case of Koh Samui, Surattanee )

Main Article Content

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (Siwarit Pongsakornrungsilp)
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (Pimlapas Pongsakornrungsilp)

Abstract

                    การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นในการศึกษาพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กรณีศึกษา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประยุกต์ใช้แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ทฤษฎีวัฒนธรรมผู้บริโภคและการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกในการศึกษา โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย  400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.90 มีการพักค้างเฉลี่ย 3.33 วัน และ         ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 62.91 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 25C ผลการวิจัยในส่วนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเห็นว่ารัฐบาลควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดมาตรการที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตัวนักท่องเที่ยวเองต้องมีส่วนร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวในการดำเนินการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพียงแต่นักท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญกับความสนุกสนานและเพลิดเพลินใจจากการท่องเที่ยวด้วย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพสมรส จำนวนผู้ใหญ่ในบ้าน ระดับการศึกษา สถานะการทำงาน การเป็นสมาชิกสมาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การบริจาคเงินให้กับสมาคมหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และจำนวนสมาชิกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


 


              This research aimed to study of Thai tourists’ behaviors and environmental responsibility in marine and beach tourism: the case of Koh Samui, Surattanee, Thailand. This study aims to explore tourism behavior, environmental responsibility, and factors associated with tourism behavior and environmental responsibility of Thai tourists who travel in marine and beach tourism. This research has employed the concepts of tourist behavior, consumer culture theory and mindful consumption in the study. Based on quantitative research methods in data collections, 400 questionnaires were used to collect data from Thai tourists. The results show that most Thai tourists about 76.90 percent have independently planned their trip by themselves, stay in Koh Samui for 3.33 days in average, and most of them about 62.91 percent have visited Koh Samui for holiday. Usually, most Thai tourists have set air condition temperature at 25C. Regarding to environmental responsibility, Thai tourists do agree that government should take the responsibility for issuing key strategies to reduce carbon emissions in the tourism industry. At the same time, they have admitted that tourists have to participate and cooperate with tourism businesses in low-carbon tourism activities. Moreover, both Thai and international tourists are willing to participate in the low-carbon tourism activities, but they also focus on the fun and enjoyment during their leisure time.        The tests of hypotheses show that age, marriage status, a number of adults in household, education, working status, membership of environment organization, donation to environment organization, travelling objective, and a number of tourists in the trip of Thai tourists are associated with environmental responsibility at the statistically significant level 0.05.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ