การพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Development of Online Interactive Video with Infographics Online for Undergraduate Students School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University.)

Main Article Content

สุชาติ แสนพิช (Suchart Saenpich)
พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ (Pattana Sirikulpipat)

Abstract

             การพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาด้วยวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิก ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) สื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิก 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิก 3) แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อคำถาม 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired-Sample T-Test


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเมินคุณภาพวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพโดยภาพรวม มีคุณภาพมาก (gif.latex?\bar{x} =4.18) 2) ประสิทธิภาพของวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกบนเว็บ มีประสิทธิภาพที่ 82.33/87.88 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังดูวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกบนเว็บ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 4) หลังจากที่ได้เรียนผ่านวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกบนเว็บ นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} =4.22)


 


              The purpose of this research were to: 1) Develop of video interactive infographics online for microeconomic and macroeconomic analysis course, 2) To compare the academic achievement of student learning with video interactive infographics online and 3) to study student satisfaction in learning with video interactive infographics online for microeconomic and macroeconomic analysis course. Samples were 30 students who enrolled in microeconomic and macroeconomic analysis course in academic year 2017 using purposive sampling method. Research instruments were: 1) video interactive infographics online. 2) Form of video interactive infographics online quality assessment for experts. 3) Form of IOC (index of item objective congruence) assessment between behavioral objectives  and test for experts.  4) Pre-Test and Post-Test of microeconomic and macroeconomic analysis course. 5) The questionnaire for asking students satisfaction learning with video interactive infographics online. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Paired-Sample T-Test.


               The result of this research found that: 1) The quality of video interactive infographics online was good ( gif.latex?\bar{x}=4.18), 2) The efficiency of video interactive infographics online was found 82.33/87.88, 3) The academic achievement were found that the score of post-test higher than pre-test at the significant level .01, and 4) The level of students’ satisfaction found at high level ( gif.latex?\bar{x}4.22). 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts