การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่อง โครงสร้างคำสั่ง สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (The Development of A Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational Certificate II Students in Nakhon Si Thammarat Technical College)

Main Article Content

ชลธิต ขุนดำ (Chonlatit Khundam)
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (Taweewat Watthanakuljaroen)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่อง โครงสร้างคำสั่งให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่อง โครงสร้างคำสั่ง และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่อง โครงสร้างคำสั่ง


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 21 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่อง โครงสร้างคำสั่ง (2) แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนแบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


               ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่องโครงสร้างคำสั่ง มีประสิทธิภาพ คือ 80.27/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่องโครงสร้างคำสั่ง มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก เรื่องโครงสร้างคำสั่ง โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วยมากที่สุด


 


                The purposes of this research were (1) to develop a computer-assisted instruction program in The Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational (2) to study the learning progress of Certificate II Students in Nakhon Si Thammarat Technical College learning from The Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational, and 3) to study the opinions of the students who learned from The Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of  Command Structure for Vocational.


               The research sample consisted of 21 Certificate II Students in Nakhon Si Thammarat Technical College, obtained by cluster sampling by use classroom to sampling. Research instruments comprised (1) a computer-assisted instruction program in the Development of a Computer Assisted Instruction via Network in the Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational, (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing, and (3) a questionnaire on student’s opinions toward the Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational. Statistics employed for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.


               Research findings showed that (1) the developed computer-assisted instruction program a computer-assisted instruction program in the Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational was efficient at 80.27/80.95, thus meeting the set efficiency criterion of 80/80, (2) the students learning from the Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational learning progress significantly at the .05 level, and (3) the students had opinions that the Development of a Computer Assisted Instruction via Network in The Graphical User Interface Programming on the Topic of Command Structure for Vocational was appropriate at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts