การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต (The Development of Computer-Based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element for Matthayom Suksa 1 Student Satree PhuKet School)

Main Article Content

สกาวทิพย์ สังคปาล (Sagawtip Sangkapan)
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (Taweewat Watthanakuljaroen)

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ทัศนธาตุ และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่กำลังศึกษาวิชาทัศนศิลป์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน สตรีภูเก็ต (2) แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


               ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ มีประสิทธิภาพ 81.00/81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายว่ามีคุณภาพในระดับมาก


 


                 The purposes of this research were (1) to develop computer-based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element for Matthayom Suksa 1 Student Satree PhuKet School on the pre-determined efficiency criterion, (2) to study the learning progress of Matthayom Suksa 1 Student Satree PhuKet School learning from the computer-Based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element and (3) to study the opinions of the students who learned from the computer-based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element.


               The research sample consisted of 39 Matthayom Suksa 1 Student at Satree PhuKet School who enrolled in the Visual Art Course during the first semester of the 2018 academic year, obtained by cluster sampling by use classroom to sampling. Research instruments comprised (1) a computer Computer-Based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element for Matthayom Suksa 1 Student Satree PhuKet School, (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing, and (3) a questionnaire on student’s opinions toward the computer-Based Learning Packages Via Computer Network. Statistics employed for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.


               Research findings showed that (1) the developed computer-based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element, was efficient at 81.00/81.33, thus meeting the set efficiency criterion of 80/80, (2) the students learning from the computer-based Learning Packages Via Computer Network on Visual Element, achieved learning progress significantly at the .05 level, and (3) the students had opinions that the computer-based Learning Packages Via Computer Network was appropriate at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts