การใช้แสงและสีทางจิตวิทยา เพื่อการออกแบบพัฒนาฉาก (The use of light and color psychology. To design, develop Scene)

Main Article Content

วันวิสาข์ พรมจีน (Wanwisa Promjeen)
อติเทพ แจ้ดนาลาว (Atithep Chaetnalao)

Abstract

               สีและแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะในทุกแขนง การออกแบบฉากที่ดีต้องสามารถบอกผู้ชมได้ถึง สภาพแวดล้อม บุคลิก ลักษณะตัวละคร และผลกระทบที่มีต่อเหตุการณ์ การออกแบบพัฒนาฉากจึงจำเป็นที่จะต้องใช้โทนสีและแสงเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราว โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ร่วมในด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม ปรัชญาและความคิด นอกจากส่งผลให้งานสมบูรณ์ สวยงามตามหลักการทางศิลปะ และการสื่อเรื่องราวในแต่ละฉากแต่ละตอน ยังสามารถถ่ายทอดบริบท ที่ส่งผ่านไปยังผู้รับสารได้อย่างตรงตามจุดมุ่งหมาย


               การศึกษาเรื่องแสงและสีทางจิตวิทยาเพื่อการออกแบบพัฒนาฉาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ แสง ความแตกต่างของโทนสี ในการออกแบบพัฒนาฉาก บรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้อง เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ของเรื่องราวชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนบทความศึกษาผลงานจิตรกรรมของ                 Joseph Mallord William Turner จิตรกรแห่งแสงสี จำนวน 3 ภาพ และ อิทธิพลของสถาปัตยกรรมประเทศ Russia ที่มีต่องานแอนิเมชัน จาก Parovoz Animation Studio และภาพยนตร์ Stop Motion ผลงานของ Russian Studio Soyuzmultfilm ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตผลงาน วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาฉาก โดยการหาความสอดคล้องและวิเคราะห์อิทธิพลจากสีที่มีต่อการออกแบบพัฒนาฉาก


            ผลจากการศึกษาพบว่า แสงและสีเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยา ที่สามารถสะท้อนอารมณ์ได้หลากหลาย สร้างความแตกต่างระหว่างฉากที่สื่ออารมณ์ ให้เป็นฉากที่สื่ออารมณ์ได้ยอดเยี่ยม โดยการออกแบบฉากลักษณะนี้คือการสร้างภาพให้มีชีวิตดึงดูดอารมณ์ของผู้ชม โดยใช้แสงและสีในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ผู้ผลิตอยากให้อารมณ์นั้นปรากฎในฉาก ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ ซึ่งการใช้สีทางจิตวิทยาเพื่อการออกแบบพัฒนาฉากนั้น ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ จึงเห็นได้ว่าการใช้แสงและสีทางจิตวิทยาเพื่อการออกแบบพัฒนาฉากนั้น สามารถช่วยให้การออกแบบฉากสื่ออารมณ์ได้ชัดเจนและสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ชมได้เป็นอย่างดี


 


               Color is an important factor in the creation of art of all types. The set design will better be able to tell the audience the character's personality, environment and impact on events. Design development is the need to use color as a major component. To comply story The analysis model in other areas, whether it is social and philosophical ideas. The resulting work complete The beautiful art The media story in each situation. Also transmit Context A pass to the audience was exactly as intended.


               The study of light and color psychology to design, develop scenes. The purpose is to learn about the elements of light of different colors in the design, development scene corresponds to the emotion that the audience understand the story better. Assist the story clear In this study, The authors studied the paintings of Joseph Mallord William Turner, Painter of Light, 3 images and animation works. Russian animation studio Parovoz Animation Studio 2 and movies Stop Motion works of Russian Studio Soyuzmultfilm 1 of the research into the area to collect the produce. The study analyzed data from the relevant knowledge. And Set Design Determination of compliance and analyzes the influence of color on the design scene.


               The study finds Light and color psychology Can reflect a variety of moods Light and color can make the difference between a good mood at the scene. A scene where the mood was excellent. The set design aspect is to create a life of emotional appeal to the audience. The use of light and color in different ways, according to create a mood that would appear on the scene. To achieve credibility The use of color psychology to the design, development scene. Through process analysis To be creative It can be seen that the use of light and color psychology to the design, development scene. Can help design and create the mood was clearly emotional involvement of the audience as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts