Return to Article Details ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการใช้เหตุผลในการเรียนวิชาสัมมนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ MIAP (Learning Achievement and Reasoning in Seminar in Human Resource Management of Human resource Major Students By MIAP Approaches) Download Download PDF