ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินการของบริษัทผู้ผลิตยาแห่งหนึ่ง: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (Factor Affecting Of Learning Organaization And Innovation To Performance Of A Pharmaceutical Manufacturing In Nakhon Pathom)

Main Article Content

อนันต์ วัชรดำรงกุล (Anan Watcharadamrongkun)
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

Abstract

               การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ ผลการดำเนินการของบริษัทผู้ผลิตยาแห่งหนึ่ง: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ประชากรคือ พนักงานของบริษัทผู้ผลิตยาแห่งหนึ่ง จำนวน 110 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสมการถดถอยเชิงพหุ ผลวิจัยพบว่า     


                ผลองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ การดำเนินการ ของบริษัทผู้ผลิตยาแห่งหนึ่ง: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการดำเนินงานขององค์กร ( gif.latex?\bar{x} = 3.5086, S.D. = 0.6662) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับ 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (gif.latex?\bar{x} = 3.4364, S.D. = 0.7498)2) นวัตกรรมกระบวนการ ( gif.latex?\bar{x} = 3.2591, S.D. = 0.8472) 3) นวัตกรรมตการลาด ( gif.latex?\bar{x} = 3.3394, S.D. = 0.8190) และ 4) องค์กรแห่งการเรียนรู้  ( gif.latex?\bar{x} = 3.2792, S.D. = 0.7366)           


              ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ ผลการดำเนินการของบริษัทผู้ผลิตยาแห่งหนึ่ง: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (β = 0.160, p < 0.05)  นวัตกรรมกระบวนการ (β = -0.019, p < 0.05)  นวัตกรรมการตลาด (β = -0.018, p < 0.05) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (β = 0.677, p < 0.05) ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ อิทธิพลทางบวกต่อการดำเนินการมากที่สุด รองลงมาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมการตลาดไม่ส่งผลต่อการดำเนินการ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการดำเนินการของผู้ผลิตยาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม


 


                The purpose of this study was to study Factor Affecting of Learning Organization and innovation to performance of a pharmaceutical manufacturing in Nakhon Pathom. Quantitative research used the employees of a pharmaceutical manufacturing in Nakhon Pathom 110 persons are collected the data by questionnaire and analyzed by multiple regression method.


               The result of Learning Organization and Innovation to Performance of a Pharmaceutical Manufacturing in Nakhon Pathom was level of Organizational Performance ( gif.latex?\bar{x}= 3.5086,  S.D. = 0.6662). When considering each aspect, it was found that the 4 aspects. The average is in order. As follows 1) Product innovation ( gif.latex?\bar{x}= 3.4364, S.D. = 0.7498) 2) Process innovation ( gif.latex?\bar{x}= 3.2591, S.D. = 0.8472) 3) Market Innovation ( gif.latex?\bar{x}= 3.3394, S.D. = 0.8190) and 4) Learning Organization ( gif.latex?\bar{x}= 3.2792, S.D. = 0.7366)


               Factor Affecting of Learning Organization and innovation to performance of a pharmaceutical manufacturing in Nakhon Pathom. Product innovation (β = 0.160, p < 0.05), Process innovation (β = -0.019, p < 0.05), Market innovation, and Learning organization (β = 0.677, p < 0.05). Learning Organization factor had maximized positively influenced performance. The second was product innovation. Process innovation and market innovation had not positive effect to performance. The result show that product innovation and Learning Organization factor increase effect to performance of a pharmaceutical manufacturing in Nakhon Pathom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts