Return to Article Details การศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีครามเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Research Title: Exploring the Outcome of Using the Learning Process of Blue Ocean Strategy to Prevent Unwanted Pregnancies of Undergraduate Students) Download Download PDF