Return to Article Details ทบทวนความรู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเงื่อนไขของการปฏิวัติ ในศตวรรษที่ 20 (Review Body of Knowledge on Political Change and Conditions of Revolution) Download Download PDF