การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการตอบรับคำขอโทษของคนจีนและคนไทย (Thai – Chinese comparison analysis of strategies for replying to an apology)

Main Article Content

รวีรำไพ พิพัฒนลักษณ์ (Raveerampai Pipattanalak)

Abstract

              บทความวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างการให้น้ำหนักความผิดในแต่ละสถานการณ์ของคนไทยและคนจีน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ และได้ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีน ผู้วิจัยแบ่งกลยุทธ์ในการตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีนแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือการตอบรับคำขอโทษในเชิงบวก และการตอบรับคำขอโทษในเชิงลบ ผลการวิจัยพบว่าโดยส่วนมากคนไทยและคนจีนมีแนวโน้มการใช้กลยุทธ์ในการตอบรับคำขอโทษที่ใกล้เคียงกัน ยิ่งค่าน้ำหนักความผิดน้อยมากเท่าไหร่ การตอบรับคำขอโทษในเชิงบวกจะมีมากเท่านั้น ในเชิงกลับกันถ้าน้ำหนักความผิดมาก การตอบรับคำขอโทษในเชิงลบก็จะมากขึ้นเช่นกัน


 


              The purpose of this research is to study the relationship between the acceptance for apology and the level of offence in China and Thailand in order to encourage the communications between these two countries to be effective. According to the questionnaires collected in this research, it demonstrates that there are some differences in cultural context between Chinese and Thai people. Therefore, it creates the difference in using the acceptance for apology of Chinese people and Thai people.The relationship between the acceptance for apology and the level of offence has been founded in the research. The positive acceptance for apology decreases and the negative acceptance for apology increases when the level of offence increases.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts