การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้องค์ประกอบของสารพันธุกรรมทางวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ (A Short Film Production Using the Thai Cultural DNA Elements for Tourism Promotion within the Provincial Group of Roi Et, Khon Kaen, Maha Sarakham, and Kalasin)

Main Article Content

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (Pongpipat Saitong)

Abstract

              การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบสารพันธุกรรมทางวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาเนื้อเรื่องของภาพยนตร์สั้น 2) ประเมินผลการผลิตภาพยนตร์สั้น 3) สอบถามความคิดเห็นหลังชมภาพยนตร์สั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินความคิดเห็น 2) หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 2) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น จำนวน 73 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของสารพันธุกรรมทางวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความสนุก ความมีรสชาติ ความเป็นมิตรและการเต็มที่กับชีวิต โดยสอดแทรกลงในการดำเนินเรื่องด้วยการเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 20 แห่ง 2) การประเมินผลการผลิตภาพยนตร์สั้นของผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 81.66 และภาพยนตร์สั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 3) การประเมินความคิดเห็นของผู้ชมภาพยนตร์สั้นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ดังนั้นจึงสามารถนำภาพยนตร์สั้นไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้


 


                   This research was purposively conducted to: 1) analyze the Thai cultural DND elements for a short film content development; 2) evaluate the outcome of a short film production; and 3) examine the participant’s opinion after watching a short film. The research tools were: 1) a participant’s opinion evaluation form and 2) a short film consideration criteria. Particularly, the sample group consisted of 1) 3 judges from the tourism promotion short film contest selected by a purposive sampling method; 2) 73 participants attending the short film contest selected by an accidental sampling method; and 3) the participants from the four provinces in the middle northeastern Thailand including Roi-Et, Khon Kaen, Maha Sarakham, and Kalasin. The research outcome indicated that: 1) the Thai cultural DNA elements (5F) including Flexibility, Fun, Full Flavors, Friendliness, and Life-fulfilling can be presented through a journey to 20 tourist’s attractions; 2) the total score rated by the judges was 81.66 and the short film won a 2nd runner-up prize from the student’s and people’s contest; 3) the participant’s opinion after watching the short film was rated the highest. As a result, this short film is firmly applicable for tourism promotion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts