“ลงแขกเกี่ยวข้าว” ประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกกลืนหายจากสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ (“Long kaek keaw kao” Culture tradition lost from Globalization)

Main Article Content

เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์ (Benjapak Charoenmahavit)

Abstract

              บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การหายไปของประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวในสังคมไทยอีสานในปัจจุบันเป็นการศึกษาจากเอกสาร(document research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน โดยบทความนี้จะใช้กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือทฤษฎีสัจนิยม แนวคิดเสรีนิยมใหม่ และแนวคิดวาทกรรมกับอำนาจของมิเชล ฟูโก มาอธิบายการสูญหายไปของประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวอีสาน ผลการศึกษาพบว่าการสูญหายของประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบทำให้วิถีชีวิตชุมชนล่มสลายและประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวก็สูญหายไปพร้อมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์


 


                This paper aims to analyze disappearance of  “Long kaek keaw kao” culture tradition in Thai Esan communities. This study from document research and in-depth interviews with 5 sample groups. This paper concepts are realism, neo-liberalism and The discourse concepts and power of Michal Fucoult. The finding are The culture Tradition of “Long kaek keaw kao” disappearance by external factors and internal factors with the changing world of globalization.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts