ความยั่งยืนต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (Sustainable Service Quality of the Low-Cost Airlines at Donmueng International Airport )

Main Article Content

ทาคาโยชิ อูเอซึจิ (Takayoshi Uetsuji)
วราภรณ์ เต็มแก้ว (Waraporn Temkaew)
อภิรดา นามแสง (Apirada Namsang)

Abstract

          ปี 2558 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีของอาเซียนทำให้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำมีการเติบโตมากขึ้นแบบก้าวกระโดด อีกทั้งยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องราคาบัตรโดยสารที่ประหยัด เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับบุคคลที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าทีรายคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ


           ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำมีความคาดหวังคุณภาพการใช้บริการน้อยกว่าการรับรู้คุณภาพการใช้บริการ ทั้ง 5 ด้าน แต่มี 1 ด้านของความคาดหวังคุณภาพการใช้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ในขณะที่การรับรู้ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นใจ และด้านการตอบสนองลูกค้า  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพบริการและส่วนประสมทางการตลาด


 


               Open skies in ASEAN will yield a host of opportunities by the Low-cost airlines business in Thailand have growth up significantly. As a result, the Low-cost carrier’s market is a very highly competitive. The researcher was collected by questionnaires from 400 passengers traveling of low-cost airlines at Donmueng International Airport. Statistics on data analysis were comprised of descriptive statistics were percentage, mean, S.D., and inferential statistics were t-test, one-way ANOVA, paired t-test, multiple regression analysis.


               The results show that the customers had expectation to the service quality less than the service quality perception in all 5 aspects. However, there was only 1 aspect of expectation to the service quality that influence on the customer behaviors in using service of the low-cost airlines, such as reliabilities. Likewise, reliability, assurance, and responsiveness of the service quality perception also influence on the customer behaviors in using service of the low-cost airlines. Moreover, there were 2 aspects of marketing mix such as places and promotions that influence on the customer behaviors in using service of the low-cost airlines. in addition, this research also the suggestion for airline carriers to improving and developing, especially in terms of service quality and marketing mix.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts