สถิติตำแหน่งดวงดาวในวันเกิดกับโรคเบาหวาน (The Statistics of the Sun and the planets’ Position at Birth Date and Diabetes Mellitus)

Main Article Content

วัฒนา ชยธวัช (Vadhana Jayathavaj)
ทับทิม ย้อยสนิท (Thabthim Yoysanit)

Abstract

              โหราศาสตร์มี 3 ภาค คือ ภาคคำนวณ ภาคทำนายและภาคพิธีกรรม โหราศาสตร์ไทยเดิมใช้การคำนวณตำแหน่งดาวตามคัมภีร์สุริยยาตร์  แต่ภาคการทำนายเป็นไปตามปกรณ์ของแต่ละสำนัก การจัดทำสถิติตำแหน่งดาวในจักรราศรีจากวันเกิดเพื่อใช้ในภาคการทำนายยังไม่ปรากฏชัดเจน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเชื่อมโยงของตำแหน่งดวงดาวในวันเกิดกับโรคเบาหวาน โดยได้จัดทำสถิติของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้ข้อมูลวันเกิดของผู้ป่วยของจากโรงพยาบาลอำเภอแห่งหนึ่งมาทำการคำนวณตำแหน่งดาว 10 ดวงในวันเกิด สำหรับดวงดาวแต่ละดวงได้คำนวณสัดส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยทุกโรคในแต่ละราศี แล้วทำการคำนวณผู้ป่วยคาดหวังเพื่อใช้สถิติไคสแควร์ทดสอบสาระสมรูป (goodness of fit test) ที่นัยสำคัญ 0.05 องศาเสรี 11 ในการตัดสินว่า สำหรับดวงดาวนั้น ๆ สัดส่วนโดยจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทุกโรคในแต่ละราศีแตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า ดาวเกตุมีสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละราศีไม่แตกต่างกัน ส่วนดาวอื่น ๆ อีก 9 ดวง คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหู มฤตยู ล้วนมีสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละราศีแตกต่างกัน


 


               Astrology has three branches: they are the Sun and the planets’ position calculation, prediction, and rite. Ancient Thai astrology calculates the Sun and the planets’ position by Suriyayatra scripture, but prediction follows their doctrine. The statistics for prediction from the Sun and the planets’ position in Zodiac signs are not clearly happened.  This study aimed to find the associations of the Sun and the planets’ position at the birth date and Diabetes Mellitus from patients’ record of a district hospital. The Sun and the planets’ position in Zodiac signs were calculated from patients’ birth date, the ratio of number of Diabetes and number of patients from all diseases for each Zodiac sign was computed. The expected number of Diabetes was derived for the Chi square goodness of fit test (significant level 0.05, degree freedoms 11) to judge that for the given the Sun or the planet “the ratio of Diabetes with respect to total number of patients in each sign are not different”. The results showed that only Neptune conforms to the hypothesis, but the Sun, the Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Uranus were not.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts
Author Biography

วัฒนา ชยธวัช (Vadhana Jayathavaj), คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Head of Thai Traditional Medicine

College of Oriental Medicine