บทบาทของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านความมุ่งมั่นทุ่มเทของข้าราชการส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน (The role of Perceived Organizational Support, Perceived Colleague Support and Perceived Supervisor Support that Effect to Job Performance : The Mediator Role of Dedication of Government officials in Community Development Department )

Main Article Content

อัจฉรีย์ มานะกิจ (Atcharee Manakij)
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (Viroj Jadesadalog)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของการรับรู้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่มีต่อความมุ่งมั่นทุ่มเท บทบาทของความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานบทบาท  ของการรับรู้การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ บทบาทของการรับรู้การสนับสนุน ของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 248 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายด้วยวิธีนำเข้า


               ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความมุ่งมั่นทุ่มเท ความมุ่งมั่นทุ่มเทมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลทางบวกผลต่อประสิทธิภาพและบทบาทของการรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชามีอิทธิพล ทางบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้สามารถนำประโยชน์จากงานวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต  ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป


 


               The purpose of this research studied the influence of perceived organizational support on a dedication, the influence of dedication on job performance, the influence of perceived colleague support on job performance and the influence of perceived  supervisor support on job performance. The sample group was a government official who work in department of Community Development Department totally 248 persons.  A questionnaire was used as research tool, the statistics was used to analyze the data consisted frequency, percentage, average, mean, standard deviation, Pearson's correlation and simple regression analysis.


               The result of this study was as follows: 1) the perceived organizational support was positively correlated with dedication. 2) the role was positively correlated with job performance. 3) the role of perceived colleague support was positively correlated with job performance and 4) the role of perceived  supervisor support was positively correlated with job performance. Contributions of these finding for organizations are discussed and conclude with directions for future research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts