ศึกษาภาษาเขมรพนมเปญตามแนวภาษาศาสตร์ (A linguistics study of Khmer in Phnom Penh )

Main Article Content

หงษ์ลดา กล้าหาญ (Honglada Klaharn)
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (Ruengdet Pankhuenkhat)

Abstract

               การศึกษาภาษาเขมรพนมเปญตามแนวภาษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1)-ศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรพนมเปญ 2) ระบบคำภาษาเขมรพนมเปญ 3) ระบบประโยคภาษาเขมรพนมเปญ และ 4) ศึกษาการเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ภาษาพูดและภาษา ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้บอกภาษา 10 ท่าน มีอายุมากกว่า 50-ปีขึ้นไป ที่เป็นชาวพนมเปญที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งการศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรพนมเปญ ได้แก่ 1) หน่วยเสียงพยัญชนะและสระภาษาเขมรพนมเปญ ซึ่งหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน  22 หน่วยเสียง คือ /p/, /t/, /c/ , /k/, /q/,  /ph/, /th /, /ch/, /kh/, /d/, /b/, /f /, /s/, /h/, /m/,  /n/, /ñ/, /ŋ/, /r/, /l/, /w/ และ /y/  และหน่วยเสียงสระภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 31 หน่วยเสียง  2) คำคู่เทียบเสียงพยัญชนะภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 21 หน่วยเสียง และคำคู่เทียบเสียงสระภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 11 หน่วยเสียง 3) เสียงพยัญชนะควบกล้ำภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 85 หน่วยเสียง และ 4) หน่วยเสียงพยัญชนะกดภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 13 หน่วยเสียง คือ /k/, /ŋ/, /t/, /p/, /n/, /m/, /y/, /w/, /q/, /c/, /ñ/, /l/, และ/h/  การศึกษาระบบคำภาษาเขมรพนมเปญ 1) หน่วยคำของภาษาเขมรพนมเปญ ได้แก่ หน่วยคําอิสระและหน่วยคำไม่อิสระ 2) พยางค์ของภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 3 ชนิด คือคำพยางค์เดียว คำสองพยางค์และหลายพยางค์ และ 3) การจำแนกหมวดของภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 10 หมวด การศึกษาระบบประโยคในภาษาเขมรพนมเปญ มีจำนวน 3 แบบ คือ ประโยคไม่สมบูรณ์ ประโยคสมบูรณ์ และประโยคซับซ้อน  การเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาเขมรพนมเปญ ซึ่งภาษาพูดมีใช้ทั่วไป โดยการใช้งานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้ภาษาเขมรพนมเปญมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทการใช้ภาษาทางสังคมนั้นๆ


 


                A linguistics study of Khmer in Phnom Penh, This study aims to 1) To study Khmer phonology in Phnom Penh 2) To study Khmer morphology in Phnom Penh 3) To study Khmer sentences system in Phnom Penh and 4) To study Khmer comparison of spoken and written forms of Khmer in general and official usage, the data was collected from 10 native speakers who were over 50 years old and living in Phnom Penh, The capital city of Cambodia, The study was conducted under structural and descriptive Quality linguistics. The study found that 1) The phonological structure of Khmer in Phnom Penh consists of 22 consonant phonemes, that is ; /p/, /t/, /c/, /k/, /q/, /ph/, /th /, /ch/, /kh/,  /d/, /b/, /f /, /s/, /h/, /m/, /n/, /ñ/, /ŋ/, /r/, /l/, /w/ and /y/ 31 Khmer in Phnom Penh Vowel phonemes, 2) 21 Khmer consonants contrasts in Phnom Penh and 11 Khmer  Vowel contrasts in Phnom Penh, 3) 85 Khmer consonant in Phnom Penh clusters and 4) 13 Khmer final consonants in Phnom Penh that is ; /k/, /ŋ/, /t/, /p/, /n/, /m/, /y/, /w/, /q/, /c/, /ñ/, /l/, and /h/, The morphological in Phnom Penh, 1) The morphological structure consists, that is ;  free morpheme and bound morphemes, 2) 3 Syllable word, that is ;  Monosyllabic word, Disyllabic word and Polysyllabic word and 3) 10 words classes, The sentences system in Phnom Penh has 3 types, simple sentences, compound and complex sentence, and The Comparison of spoken and written forms of Khmer in Phnom Penh  used in general and official usage are different from each other according to the social context, are all so given for comparative study

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts