Return to Article Details โมเดลสมการโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์เชิงใช้สอยของเทคโนโลยี ความไว้วางใจต่อชุมชนออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีต่อความตั้งใจ ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ (A Structural Model of the Relationship of Technological Utility, Online Community Trust and Technology Adoption on Consumer Purchase Intention in Social Commerce Platform) Download Download PDF