การพัฒนาเข้าสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย (Value Added Business development for Agricultural Cooperatives in Thailand)

Main Article Content

พิมพ์พร โสววัฒนกุล (Phimphorn Sowawattanakul)

Abstract

                  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจในสหกรณ์การเกษตร ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยโดยศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย กรณีตัวอย่างของสหกรณ์การเกษตรต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิเพื่อสรุปปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในการเข้าสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ผลการศึกษาพบว่านอกจากธุรกิจรับฝากและสินเชื่อแล้ว สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและในบางสหกรณ์มีการแปรรูปขั้นพื้นฐานเป็นหลักต่างกับกรณีศึกษาของสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศที่มีธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และมีการขยายขอบเขตการดำเนินการไปสู่ธุรกิจที่เป็นกิจกรรมสนับสนุน  เช่น การวิจัยพัฒนา การให้คำปรึกษา บริการด้านโลจิสติกส์ และการรับประกันความเสี่ยง เป็นต้น                      สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยมีอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ข้อจำกัดจากกฎระเบียบ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการของสหกรณ์ และจากการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในการที่จะเข้าสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าควรมีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายของสหกรณ์ที่เป็นข้อจำกัดโดยเฉพาะการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี การถือหุ้นและการลงทุนของสหกรณ์ การส่งเสริมการจัดการทางการตลาด และการปรับบทบาทขององค์กรสนับสนุนหรือการสร้างองค์กรกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับสหกรณ์การเกษตร


 


                   This research aims to study the business and factors effect to value added business diversification of agricultural cooperatives in Thailand. Data from agricultural cooperatives database, oversea agricultural cooperative case studies and in-depth interview were comparative analysis with secondary data. Results shown that, besides saving and credit, product compilation and basic transform process are main businesses of agricultural cooperatives in Thailand. Differ from oversea agricultural cooperatives those diversify their businesses among upstream to downstream businesses which impact to generate value added to cooperative business. Important obstacles of agricultural cooperatives in Thailand were regulation, personnel capability, and marketing management. This research proposed revising agricultural cooperative regulation especially, tax collection, shareholding and investment, improving cooperative marketing management, and setting the central organization to increase agricultural cooperative potential and competitive advantage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts