การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Set 50 ด้วยวิธี 4 Factor Model (THE RISK EVALUTION OF SET 50 USING FOUR FACTOR MODEL)

Main Article Content

ศศิภา พจน์วาที (Sasipa Pojanavatee)
พิลาภกิจ ครรชิตะวาณิช (Pilabkit Kanchitawanit)

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Set50 ด้วยวิธีตัวแบบ สี่ปัจจัย โดยการนำตัวแบบสี่ปัจจัยมาทำการศึกษาร่วมกันในบริบทของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ 7 กลุ่มธุรกิจ ประกอบไปด้วย กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ, กลุ่มบริการ, กลุ่มการเงิน, กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง,กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีตัวแบบสี่ปัจจัย ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยตัวแบบสี่ปัจจัย


            จากการศึกษา พบว่า กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงและมีอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดค่าตลาดต่ำ (BL) ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์อื่น ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา ในส่วนการประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตามแบบจำลองสี่ปัจจัย พบว่า ความเสี่ยงจากปัจจัยขนาด ปัจจัยตลาด ปัจจัยมูลค่า และปัจจัยผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของแต่ละหลักทรัพย์ได้ทุกกลุ่มธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ 


 


               The purpose of this research is to analyse the risk of the SET 50 Securities Group using the 4 factors model for data collection. According to the corrected data, this research studies the risk of 7 securities groups. The selected securities groups for this study are  1. Information & Communication Technology 2. Services 3. Financials 4. Agro & Food Industry  5. Property & Construction 6. Energy and 7. Production Industry. In addition, this research is using a 4 factors model in linear regression analysis for hypothesis testing.


               The research results find that the securities which have a high market price and low book value/market ratio (BL) have a higher rate of return on average than other securities. According to the risk evaluation of securities using a 4 factors model, the excess rate of return in each security cannot be described significantly by the risk of 4 factors: size of firms, market, value, and former return.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts