ผลการใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (The Effect of Using a Set of Picture Books on Phetchabun Sweet Tamarind for Primary Student Grade 1 under the Office of Phetchabun Primary Education Service Area 1)

Main Article Content

ปรมะ แก้วพวง (Parama Kheawphuang)

Abstract

               การวิจัย เรื่อง ผลการใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ห้อง รวม 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบ dependent sample


               ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพ ชุดมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


 


                The objectives of this research were (1) to compare the learning achievements of Prathom Suksa 1 students before and after the learning by the picture books; and (2) to study the satisfaction of the students with learning from the picture books.


               The research sample consisted of 35 students in Prathom Suksa 1 of school under the Office of Phetchabun Primary Education Service Area 1 during the first semester of the 2017 academic year, obtained by simple sampling. The employed research instruments comprised (1) the picture books entitled Phetchabun Sweet Tamarind; (2) a learning management plans for learning using the picture books; (3) a learning achievement test; and (4) a questionnaire on students' s satisfaction with learning from the picture books. Statistics of data analysis were mean, standard deviation and t-test.


               Research findings showed that (1) the post-learning achievement scores of the students who learned from the picture books were significantly higher than their pre-learning achievement scores at the .05 level; and (2) the students who learned from the picture books were satisfies with their learning from the picture books at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts